Readaptació esportiva

La readaptació esportiva, té com a objectiu aconseguir que el pacient o esportista torni a realitzar l’activitat esportiva de manera més ràpida i òptima després de patir una lesió.  

Cal evitar recaigudes  i prevenir possibles lesions futures i en aquest sentit la readaptació esportiva és clau. 

Després del tractament fisioterapèutic, el esportista inicia un procés de readaptació per poder assolir els objectius previstos a l’entrenament esportiu.

Dins d’aquest procés de readaptació lesional es poden distingir tres fases:

  • Recuperació funcional esportiva: Procés de reajustament o modificació dels paràmetres físic-esportiu-motors, generals i específics del gest esportiu, amb l’objecte d’incorporar de la forma més ràpida i segura possible a l’individu a la pràctica esportiva, utilitzant tots els recursos disponibles.
  • Readaptació fisicoesportiva: Procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el qual es restableixen i milloren els patrons físic-motors (generals i específics) d’un esportista, facilitant en el menor temps possible, un estat de benestar òptim per a l’esforç i el rendiment que li garanteixi la incorporació a la seva activitat habitual amb normalitat i diligència.
  • Re-entrenament esportiu: Representa la forma o mitjà bàsic de facilitar i garantir el procés de readaptació a l’esforç esportiu de l’individu lesionat.